គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ធនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ធកុំយល់ច្រឡំ។

IPTX

IP Transit service (IPTx) is designed for Internet Service Providers (ISPs), carriers and large corporations, and provides an efficient access to the Internet. The service is generally available through a BGP session between NTC router and yours.

Read More

DIA

Dedicated Internet Access (DIA) Offers highly available Internet connection and best quality internet services to your enterprise company. NTC also provide you a minimum latency to most of country in the world

Read More

IPLC

IPLC (International Private Leased Circuit) is a point-to-point private line solution that organizations and service providers use to communicate between offices that are geographically dispersed throughout the world.

Read More

NO ROAMING FEES

Local broadband service without high roaming fees

100+ COUNTRIES

Local Network Services in more than 100* Countries and counting

SHARE YOUR CONNECTION

Connect up to 5 devices to the internet simultaneously